Homepage guide - Danish

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

De tre trin

Trin 1 - Opret ny bruger

Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed for at indrapportere resultatet af dine optællinger/observationer. Det kræver dog, at du bliver oprettet som bruger af denne hjemmeside.

Trin 2 - Kolonien

Resultater fra optællinger kan først indtastes, når kolonien er blevet oprettet. Hvis kolonien allerede er oprettet vil koloniens navn være angivet på listen over eksisterende kolonier under "Colonies". Optræder kolonien ikke på listen skal den oprettes.

Trin 3 - Optællingen

Når kolonien er oprettet i databasen, kan resultatet fra optællingen indtastes. Som minimum indtastes dato for tællingen, observatørens navn og e-mail samt antallet af reder i kolonien. Der er yderligere mulighed for at give andre oplysninger, bl.a. om tællemetoden.


Trin 1: Opret dig som ny bruger

For at kunne oprette skarvkolonier og/eller indtaste resultater af optællinger, skal du være oprettet som bruger.

1) Under "Home" vælges  "Counters can register HERE".

2) Som minimum udfyldes formularen med dit navn og e-mail samt hvilket land du vil registrere tællinger for. Afslut med klik på "save".

OBS: De personlige oplysninger er ikke synlige for andre og vil kun blive brugt som identifikation i den efterfølgende databehandling.

Register screen

3) Informationerne sendes til landets koordinator, hvorefter du vil modtage en e-mail med et login. Dette kan tage op til to dage.

OBS: Det anbefales, at du efter brug af det tilsendte login skifter password via linket /login/change-password.aspx 

4) Når du efterfølgende logger på eller af, gøres det via menupunktet "Login". Her kan du vælge, at programmet fremover husker dit password, så du næste gang kan nøjes med at indtaste "User name" og klikke i feltet "Password". Når du lukker hjemmesiden ned, bliver du automatisk logget af.


Trin 2: Angiv oplysninger om kolonien

Tjek om kolonien er oprettet

1) Vælg menuen "Colonies"

2) Indtast en del af navnet på kolonien/lokaliteten i feltet "Search for ." eller gennemse listen over oprettede kolonier (under kortet).

Hvis kolonien endnu ikke er oprettet, skal du tilføje den, se vejledning nedenfor.

3) Se efter om kolonien er oprettet for det aktuelle år eller et tidligere år.

2,1: Hvis kolonien ikke er oprettet

Klik på "Add new colony". Følgende billede kommer frem.

Colony screen

1) Under "Country" vælges land.

2) I søgefeltet under kortet kan du skrive et stednavn og derefter trykke "Search". Det er ofte en fordel at angive et vejnavn i nærheden, evt. efterfulgt af et komma og et postnummer. Der vil blive søgt på stednavne som er anvendt i Googlekortet inden for det land, som du har angivet under "Country".

Alternativt kan du manuelt zoome ind på kortet for at lokalisere området hvor kolonien ligger. For mere information om zoom klik her.

3) Er det ikke muligt at finde lokaliteten på kortet, eller ønsker du at se lokaliteten mere detaljeret, kan du via boxen "Kort" i kortets øverste højre hjørne vælge "Satellite". For mere information om satellitbilleder klik her.

Europemap screen 

4) På kortet afgrænses kolonien ved at lade "fingeren på markørens handske" pege på et punkt af koloniens afgrænsning, og herefter klikker du på venstre musetast. Nu er første punkt i koloniens afgrænsning indsat, og derefter peges og klikkes med venstre museknap rundt langs kanten af koloniens afgrænsning. En rød streg forbinder de punkter, som du markerer med musen. Efterhånden som området markeres fordeler en blå markering sig hen over området, hvilket til sidst illustrerer koloniens beliggenhed og udbredelse. Mens du markerer punkter med musen følger den blå markering ikke nødvendigvis det definerede område, men så snart du har markeret hele området med punkter vil markeringen tilpasse sig områdets form. Minimum skal fire klik anvendes inden det registreres som markering af en koloni. For mere information om afgrænsning og redigering af koloniens udstrækning klik her.

5) Vælg "Save" for at gemme afgrænsningen af den nyoprettede koloni.

Polygon screen

6) I formularen til venstre indtastes koloniens navn samt hvilket år koloniens data refererer til. Hvis du kender koloniens nummer indtastes dette. Der klikkes af ud for de habitattyper, som skarverne har reder i. Hvis du har kendskab til, at kolonien har været udsat for forvaltende indgreb eller illegale menneskelige indgreb, klikker du af i rubrikken under "Colony Exposed to Management:". Indgreb kan fx være forsøg på bortskræmning, oliering af æg eller fjernelse af reder. Det vil være af stor værdi, hvis du i feltet "Remarks (Management .." uddyber, hvad du ved om de forvaltende indgreb, for eksempel forskellige tegn på prædation, forstyrrelser, skarvernes ynglesucces eller andre relevante forhold. Alle supplerende oplysninger under "Remarks" kan gives på dansk.

7) Vælg "Save" for at gemme oplysningerne.

8) Du kan nu vælge at gå videre og tilføje oplysninger fra optællingen via klik på "Add count". 

2,2: Hvis kolonien er oprettet for det aktuelle år

Hvis kolonien er oprettet for det aktuelle år, bør du tjekke de allerede indtastede oplysninger. Hvis du har informationer, der kan supplere det allerede indtastede, bør du føje oplysninger til.

Du kan også justere den angivne afgrænsning af kolonien, så det passer med den viden, som du har. Du bør også tjekke at den angivne habitat, som rederne er placeret i, er rigtig.

Du opfordres også til at bruge feltet "Remarks". Her indføjes oplysninger om, hvordan det er gået med kolonien i den forløbne ynglesæson. Har du for eksempel kendskab til, at kolonien blev udsat for menneskelige indgreb, og hvordan det gik med skarvernes ynglesucces indsættes de her. Indled dine eventuelle opsamlende oplysninger med angivelse af navn og dato, fx "David Andersson 10-05-2011: Disturbance took place .".

2,3: Hvis kolonien er oprettet for et tidligere år

Hvis kolonien er oprettet for et tidligere år, vælger du først at gå ind på kolonien oprettet i et foregående år. Ret nu årstallet til det aktuelle år og tryk "save" nederst. Herfra kan du arbejde videre, idet du har koloniens navn og du kan tage udgangspunkt i det eksisterende polygon for koloniens afgrænsning.

Man kan nu justere i polygonet for koloniens afgrænsning, så det kommer til at passe til det aktuelle år. Vælg "EditLines" og tryk "Save", når justeringen er afsluttet.

Edit polygon screen

Der er nu tomme felter under "Habitat type of colony", "Colony Exposed to Management" og "Remarks", så for disse felter udfylder du, hvad der er relevant for det aktuelle år.

Du opfordres til at bruge feltet "Remarks" til at indføje oplysninger om, hvordan det er gået med kolonien i den forløbne ynglesæson. Har du for eksempel kendskab til, at kolonien blev udsat for menneskelige indgreb, eller har du viden om, hvordan det gik med skarvernes ynglesucces. Indled sådanne opsamlende oplysninger med angivelse af navn og dato, fx "David Andersson 10-05-2011: Disturbance took place .".

Se evt flere informationer og tips+tricks vedr oprettelse og redigering af kolonier.


Trin 3: Indtast resultater fra optællingen af kolonien

Når du skal indtaste resultater fra en optælling af en koloni og give supplerende oplysninger fra tællingen gøres følgende:

1) Via "Colonies" finder du koloniens navn efterfulgt af det aktuelle år eller kolonien oprettes som en ny koloni. Hvis du har fundet koloniens navn ved at skrive en del af koloninavnet i feltet "Search for colony" trykkes blot Enter.

2) Du kan nu tilføje oplysninger om, hvordan det er gået med kolonien i det aktuelle år (under "Remarks .."), og du kan vælge "Add count" nederst på siden og derved gå direkte til at indtaste oplysninger om tællingen.

3) Hvis du vil give supplerende oplysninger om, hvordan det er gået med kolonien i det aktuelle år, bør du indlede dine bemærkninger med at angive dit navn og dags dato, fx "David Andersson 10-05-2011: Disturbance took place .".

4) Når du har valgt "Add count", skal du her som minimum angive dato for tællingen og dit bedste skøn for antal reder. Hvis dit skøn baseres på et nedre og øvre antal reder/par, angives dette interval under "Minimum .." og "Maximum ..".

Hvis tællingen er udført af en anden person, indsættes det rigtige navn på observatøren samt den rigtige e-mail adresse i felterne "Name of observer" og "E-mail address". Hvis der er flere observatører, kan ekstra navne og e-mail adresser angives under "Remarks".

Count screen

5) Resten af formularen udfyldes hvis forholdene kendes. Skriv gerne på dansk i feltet "Remarks".

6) Vælg "Save" for at gemme registreringen.    

Din registrering kan herefter ses under menupunktet "Counts".

 

En eksportfunktion er under udvikling. Eksportfunktionen vil gøre det muligt for dig at lave et udtræk af din optælling til et databehandlingsprogram som fx Excel.